Thư viện

Thư viện Di sản Châu Á chứa hàng ngàn cuốn sách văn học kinh điển châu Á. Ở đây có sẵn để tải xuống miễn phí nội dung của thư viện đó gồm ba phần: kangyur, tengyursungbum.

Các ứng dụng

Tại đây bạn có thể tải xuống các công cụ và chương trình hữu ích để trợ giúp dịch và làm việc với các văn bản của chúng tôi: